Polityka prywatności

Kancelaria Prawno-Mediacyjna Patrycja Król – Tronina zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Patrycja Król – Tronina, prowadząca działalność gospodarczą: Kancelaria Prawno-Mediacyjna Patrycja Król – Tronina  w Łodzi, adres: ul. Łagiewnicka 54/56, budynek A, lok. nr 4.26, 91-463 Łódź, NIP 7743153561, REGON 520051319 (zwana dalej Administratorem).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:

kancelaria.tronina@gmail.com.

Państwa dane będą zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

 

  1. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu/faxu, NIP, REGON, PESEL, siedziba, nr dowodu osobistego, dane pracodawcy, stanowiska służbowego, adresy poczty elektronicznej, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług, reprezentacji  oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności, wykonanie usługi oraz utrzymywanie kontaktu.

 

  1. ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach swojej działalności Kancelaria Prawno – Mediacyjna Patrycja Król – Tronina zbiera i przetwarza dane osobowe:

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez w/w administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów i ich reprezentowania, marketingu usług, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których on uczestniczy, a także w celach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.pktlegal.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym świadczenia szeroko pojętych usług prawnych oraz reprezentacji, tworzenia i sprzedaży produktów cyfrowych (e-book), organizowania szkoleń, wystawiania faktur i paragonów,

-w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), m.in. księgowością prowadzoną przez Web.lex bookkeeping Sp.z o.o.;

– w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią Prawno – Mediacyjną Patrycja Król – Tronina (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji oraz świadczenia usług,a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

  1. PAŃSTWA PRAWA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji na temat wykonanych usług, a nawet samo ich wykonanie, reprezentację oraz doradztwo. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi Cloud, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy, spółki, pracodawcy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W każdym przypadku podmioty, którym zostaną powierzone Państwa dane,  będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym organom kontrolującym.

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM ORAZ ŚWIADCZENIU USŁUG PRAWNYCH

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, przekazane przez Strony będące osobami fizycznymi, pełnomocników oraz osób wskazanych przez Mocodawcę do kontaktu oraz inne dane osobowe przekazane przez Mocodawcę niezbędne do przeprowadzenia Postępowania. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Mocodawcę ubiegającego się o postępowanie mediacyjne i zawarcie ugody przed Mediatorem w charakterze pełnomocnika Zamawiającego danych osobowych niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje wykonawców do poinformowania osób, których dane zostały przekazana o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych.

Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

– przygotowania i przeprowadzenia Postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zawarcia ugody(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z czynnościami dokonywanymi elektronicznie w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– archiwizacji dokumentów, w szczególności umów i dokumentów dot. rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego związanych z prowadzonym Postępowaniem oraz poradnictwem prawnym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. Ponadto zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany, dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne, zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione, respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator: wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania, stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone, podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
  • W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

 

  1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.